شرکت تابنده گستر کرمان
  • واحد رنگ آمیزی

    بکارگیری آخرین امکانات پیشرفته موجود -رنگ الکترواستاتیک

  • واحد طراحی و مهندسی

    مطالعه و تحقیق در جهت بهینه سازی واحد ها همگاک با آخرین اطلاعات فنی و تکنولوژی در دنیا -

  • شرکت مهندسی برق تابنده گستر

    ساخت تابلو های برق فشار ضعیف و فشار متوسط

  • KVA 1600 پست کمپکت

بخش های دیگر

PLC تابلو کنترل

تابلو های کنترل اتوماسیون P.L.C

011نوشته متن جدید

نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید

.نوشته متن جدید

نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید

.نوشته متن جدید

نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید نوشته متن جدید

مشتریان شرکت تابنده گستر