شرکت تابنده گستر کرمان

درباره ما

معرفی شرکت تابنده گستر کرمان

شرکت مهندسی برق تابنده گستر در مرداد ماه سال 1372 تاسیس وفعالیت خود را در زمینه ساخت تابلو هاي برق فشار ضعیف و فشارمتوسط با استفاده از تجربه طولانی افراد متخصص ودر اختیا ر داشتن ماشین آلات وتجهیزات مناسب آغاز نمود . شرکت برق تابنده گستر، شیوه کار خود را مبتنی بر مدیریتی علمی، امکانات وتجهیزات وسیع ونیروي انسانی متخصص و مجرب می شمارد که پیوند این عوامل متضمن جایگاه ویژه اي در عرصه هاي گوناگون خدمات تابلوهاي برق فشار ضعیف وفشار متوسط بوده ان د. نوآوري این شرکت در مدیریت این خدمات از یک سو وخلاء موجود در زمینه خدمات بهم پیوسته برق رسانی در شرکت از سوي دیگر، شرکت را بر آن داشت که با شعار سرعت، کیفیت، نظم وکاهش هزینه گامهاي استواري را جهت پیشرفت وآبادانی میهن اسلامی بردارد .درطول دوران فعالیت خود، شرکت با بهره گیري از تجربه و دانش نیروي انسانی، بکار گیري تجهیزات مورد نیاز وبه یاري مدیریتی مبتنی بر علم وهدف، توفیق تولید تابلو هایی راکسب نموده است که خود بیانگر کارنامه درخشان این شرکت می باش د. شرکت مهندسی برق تابنده گستر داراي بروانه بهره برداري وگواهی تحقیق و توسعه از وزارت صنایع وتائیدیه وزارت نیرو در ساخت تابلوهاي برق فشار ضعیف وفشار متوسط وعضوانجمن مدیران صنایع وانجمن صنفی تابلو سازان کشور می باشد.

Address (4)